• Projekt "Zabawa sztuką" w 0a

     

    W roku szkolnym 2021/2022 oddział przedszkolny 0a realizuje Ogólnopolski Projekt „Zabawa sztuką”.
    Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami  pedagogiki freblowskiej.
    W ramach projektu zostały zrealizowane zadania:
    - Międzynarodowy Dzień Kropki
    Dzieci  poznały  historię  Vashti,  stworzyły  dzieła,  których punktem  wyjścia  była  kropka  oraz poznały  piosenkę  pt.  „Kropka”.    Przez  cały  dzień dominowały aktywności z kropką w tle oraz powstało wiele prac plastycznych.
    - Drzewo życia – z okazji Dnia Drzewa. Tego dnia uczestniczyły w zajęciach na powietrzu na terenie szkoły. Motywem przewodnim zajęć było drzewo. 
    - Obrazy malowane na mleku – eksperyment zainspirowany twórczością W. Fangora.
    Dzieci wykonały eksperyment i stworzyli magiczne „Obrazy malowane na mleku". Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebne było: mleko, barwniki, płyn do mycia naczyń, patyczki do czyszczenia uszów, talerze. Samo wkrapianie barwników na powierzchnię białego mleka było dużą atrakcją.
    - W roli rzeźbiarza – lepienie z masy solnej. Dzieci ćwiczyły sprawność manualną poprzez lepienie w glinie i tym samym miały okazje w ten sposób wykonać prezenty dla swoich dziadków lepiąc serca z gliny.
    - Koło życia – mandala. Tworzenie wzorów na bazie koła z użyciem produktów spożywczych.
    Dzieci z wielką pasją tworzyły wyjątkowe wzory.
    - Matematyka w obrazach – dzieci Tym razem ćwiczyli spostrzegawczość, odkrywali ukryte cyfry  od O do 9. Wyszukiwanie ukrytych cyfr oraz ozdabianie ich było ciekawym doświadczeniem.

     

    Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa Sztuką” przez aktywną zabawę uczy dzieci obcowania z dziełami sztuki, rozwija poczucie estetyki, wrażliwości na piękno. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w „zajęciach o sztuce”. Projekt okazał się również bardzo pomocny przy prowadzeniu ciekawych, twórczych zajęć w formie zabawy.
    Autorką przedsięwzięcia jest Dagmara Drabik, nauczycielka w Przedszkolu nr 9 "Pod Sosenką"
    w Siemianowicach Śląskich.
    Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.


    Innowacja pedagogiczna w grupie 0c

    realizowana przez p.Marzenę Gałkę oraz p.Dorotę Gajewską       

    Innowacja pedagogiczna „Bajki pomagajki” jest adresowana do wszystkich dzieci z grupy 0c. Ma ona na celu pomoc dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów emocjonalno – społecznych podczas różnych sytuacji występujących w grupie klasowej, w relacjach rówieśniczych. Czytanie dziecku bajek jest skuteczną metodą wychowania człowieka wrażliwego, samodzielnie myślącego, posiadającego bogatą wyobraźnię i umiejącego radzić sobie w życiu dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy. Czytanie na głos uczy dziecko języka, myślenia, rozwija jego pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce społecznie pożądanych zachowań, wzmacnia samoakceptację, pozwala zrozumieć świat i siebie samego. Pomaga w sytuacjach trudnych, uczy odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna, która pomaga w wyciszeniu czy uspokojeniu. Dzięki efektywności pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Bajkoterapia jest ważnym sposobem wspierania i oddziaływania terapeutycznego we wczesnych okresach rozwoju dziecka.  


    Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki.

    Głównym celem innowacji jest rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem, ciekawe sposoby na omawianie lektur. 

    Realizacja: Agnieszka Szulc


    Innowacja "CLASS DOJO - system oceny zachowania i motywowania uczniów". Praca z aplikacją multimedialną.

    Głównym celem innowacji jest pomoc w pracy nad zachowaniem uczniów, pomoc w szybkim reagowaniu na to, co się dzieje w klasie i utrzymanie  dyscypliny w trakcie zajęć. Dla uczniów to systemem motywacyjny do pracy nad sobą i nad osiąganymi wynikami swoimi i całej klasy. 

    Realizacja: Agnieszka Szulc


    Nauczanie ortografii języka polskiego  na tablecie, telefonie, komputerze z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu Insta.Ling dla Szkół!!!

    Inspiracją do wprowadzenia i wykorzystania tej innowacji w nauczaniu języka polskiego jest poprawa pisowni uczniów w sposób inny od tradycyjnego.

    Błędy ortograficzne to słabość wielu polskich uczniów, co potwierdzają analizy diagnoz, sprawdzianów i prac pisemnych. Chcąc, aby ten stan rzeczy uległ poprawie, a także mając na względzie poprawę jakości pracy szkoły wprowadzona została niniejsza innowacja.

    Nie ograniczamy się tylko do uczniów mających problemy dyslektyczne, ćwiczyć może każdy, wystarczą chęci i systematyczność! Nagrodą jest nabycie umiejętności poprawnej pisowni i miesięczna bardzo dobra ocena z języka polskiego za wytrwałą pracę!

    W tym roku szkolnym w programie uczestniczą wybrani  i chętni uczniowie z klas szóstych (6e, 6j, 6i)

    Celem głównym jest:

    • rozwijanie zainteresowania uczniów językiem polskim
    • doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce
    • wdrażanie do systematyczności
    • zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób kreatywny i atrakcyjny
    • wdrażanie do pożytecznego korzystania z zasobów multimedialnych
    • przekonanie, że nauka może być ciekawa, przyjemna i pożyteczna
    • samokształcenie, rozwijanie zdolności humanistycznych

    Uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Insta.Ling dla szkół to bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Twórcy programu twierdzą, że zarówno przystąpienie do programu, jak i uczestnictwo w nim oraz rezygnacja z uczestnictwa, nie wiążą się z żadnymi kosztami ani dla szkół, ani dla nauczycieli, ani dla uczniów. Zapewniają, że nie ma i nie będzie w Programie żadnych ukrytych kosztów.

    Nasi uczniowie po raz drugi biorą udział w programie. Wcześniejsza edycja zakończyła się dla nas zdobyciem certyfikatu dla szkoły i dla nauczycieli.

    Poprzez tę interaktywną platformę dzieci uczą się słówek wykorzystując jej zasoby i sposób zapamiętywania słownictwa z trudnością ortograficzną.

    Nauczyciel każdego miesiąca przydziela minimum 50 słówek.

    Uczniowie w domu, w swoim tempie, pracują na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym tak, jak jest im wygodnie. Ćwicząc 5 razy w tygodniu po 8-10 minut opanowują pisownię w ciągu 1 semestru ponad 200 słówek, a w całym roku szkolnym prawie 500!

    Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela nie tylko hasło i login dla siebie, ale również hasło i login dla rodziców.

    Nauczyciel widzi szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce i wie, czy uczeń każdego dnia korzystał z programu i czy ukończył sesję.

    To naprawdę nic trudnego, za to atrakcyjnego i nowatorskiego jak na XXI wiek, bo taka jest nasza szkoła…

    Realizacja: Bożena Escher


    Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska. 

    Akademia Chóralna to projekt, którego celem jest propagowanie śpiewu, m.in.  poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów – od przedszkola do zespołu zawodowego. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od najmłodszych lat to główna misja tego projektu.

     Realizacja: Dotota Bartnik


    "Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?"

    Cele projektu to:

    • rozwijanie wrażliwości na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz doskonalenie znajomości powszechnie przyjętych zasad
    • budowanie postawy świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne

    Realizacja: Anna Domżalska


    Innowacja matematyczna „Jak zdać egzamin na 100%”

    Celem innowacji jest przygotowanie uczniów klasy 7 do egzaminu ósmoklasisty poprzez rozwiązywanie różnych zadań stosując aktywne metody nauczania.

    Realizacja: Katarzyna Kruk


    Innowacja matematyczna “Gry i zabawy matematyczne” 

    Celem innowacji jest zaciekawienie uczniów przedmiotem i pobudzenie ich kreatywności.  Uczniowie uczą się przez zabawę, co wyzwala ciekawość i zainteresowania poznawcze.

    Realizacja: Katarzyna Kruk

     


    "Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?"

    Projekt realizowany był w ramach godzin wychowawczych. Celem lekcji było zaznajomienie uczniów z różnicami w osobowościach, ale także uczenie akceptacji i szacunku do siebie i innych.

    Realizacja: Magda Makać


    "Szkoła pamięta"

    Celem projektu  jest upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń historycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na historię małych ojczyzn oraz pamięć o lokalnych bohaterach. 

    Realizacja: Ewa Pietruszka, Robert Stepaniuk


    Innowacja matematyczna "Matematyka dla każdego"

    Głównym celem innowacji było podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, rozwijanie zainteresowania matematyką, jak również motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy. 

    Realizacja: Beata Chełstowska


    Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka.

    Cel: ograniczanie zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów. 

    Realizacja: Justyna Sukuńska, Elżbieta Zając


    Program "Pozytywna uwaga"

    Celem programu jest:

    • tworzenie przestrzeni i zachęcanie nauczycieli do mądrego chwalenia uczniów
    • zachęcanie rodziców oraz uczniów do chwalenia nauczycieli 
    • podnoszenie samooceny u uczniów, jak i nauczycieli, wzajemnie wsparcie i budowanie pozytywnych relacji

    Realizacja: Justyna Sulińska


    Program "Dostępność Plus"

    W ramach projektu zostały  przeprowadzone w klasie  lekcje o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych. Udział w programie pozwolił zrozumieć uczniom, na czym polega rola takiego psa, jak należy zachowywać się w jego obecności, a także poszerzył̨ wiedzę o funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących.

    Realizacja: Justyna Czarnecka


    "Przystań w sieci"

    W ramach programu uczniowie  poszerzyli swoją wiedzę w obszarach związanych z bezpieczeństwem online, poszukiwali informacji oraz rozwiązań dotyczących odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci oraz krytycznego podejścia do zamieszczanych treści.

    Realizacja: Justyna Czarnecka


    "3..2..1.. Internet"

    Program jest poświęcony bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Na podstawie krótkich filmów, dzieci dyskutują o zagrożeniach w  sieci oraz podejmują w imieniu bohaterów decyzje. Pozwala im to w bezpieczny sposób przeanalizować konskwencje różnych zachowań.

    Realizacja: Ewa Pietruszka


    "Szkoła odpowiedzialna cyfrowo"

    Innowacyjny projekt edukacyjny, który wspierał szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. 

    Realizacja: Justyna Czarnecka, Iwona Lipińska


    "Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?" 

    Dzięki projektowi uczniowie rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Budują postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. 

    Realizacja: Iwona Lipińska


    Innowacja matematyczna "Wszędobylska matematyka"

    Głównym celem innowacji było wskazanie uczniom, którzy nie posiadają zdolności matematycznych zastosowania matematyki w życiu codziennym i uświadomienie konieczności stałego posługiwania się nią.

    Realizacja: Iwona Lipińska


    Innowacja pedagogiczna o charakterze terapeutycznym

    "Mandale - magiczne koła”

       

      

    Od września tego roku w klasach 0c oraz 0b prowadzona jest innowacja pedagogiczna  pt. "Mandale- magiczne koła". Realizacja wprowadzonej innowacji pozwoli dzieciom na odnalezienie wewnętrznej harmonii, spełni ważną rolę w kształtowaniu osobowości, pomoże ujawnić stłumione stany emocjonalne oraz w bezpieczny sposób uwolni od napięć. Malowanie obrazów w formie koła pozwoli dziecku przejść w stan głębokiego relaksu, wręcz medytacji. Praca z mandalą wywiera bardzo korzystny wpływ na kształcenie uczniów już od pierwszego etapu nauczania. Pobudza i rozwija twórcze myślenie, które jest podstawą kreatywnej edukacji. Technika mandali uspokaja i wycisza dzieci nadpobudliwe psychoruchowo, ułatwia koncentrację, prowadzi do wytrwałości i konsekwencji w działaniu, sprzyja wewnętrznej integracji.

    Realizacja: Marzena Gałka, Justyna Ojrzyńska


    "Szkolny Klub Sportowy"

     

     

    Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza po raz kolejny została wybrana na Operatora Wojewódzkiego Programu "Szkolny Klub Sportowy 2021". Operatorem Krajowym Programu podobnie jak w latach ubiegłych będzie Instytut Sportu.

    Szkoła Podstawowa nr 382 im. Warszawskich Dzieci w Warszawie zakwalifikowała się do kolejnej edycji programu na rok 2021.

    "Szkolny Klub Sportowy" to program, nawiązujący do sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych "SKS", skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w atrakcyjnej formie na hali sportowej.


    Projekt sportowy Pho3nix

      

    Pho3nix Active School to akcja sportowa, która ma na celu poruszyć dzieci z całej Polski oraz zaangażować je w inspirujące inicjatywy sportowe. W pierwszej edycji akcji w 2021 roku udział weźmie ponad 500 szkół podstawowych i blisko 200 000 uczniów i uczennic. Dla najaktywniejszych dzieci i szkół przewidziane są atrakcyjne nagrody w ramach dwóch konkursów. Finałem akcji są dziewięciodniowe obchody Międzynarodowego Dnia Sportu – od 6 do 14 kwietnia 2021 roku.


    "Twoje Dane, Twoja Sprawa"

       

    Realizacja działań w ramach programu "Twoje Dane Twoja Sprawa":
    Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
    Podczas godzin wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia na temat poszanowania praw dzieci w kontekście ochrony prywatności i danych osobowych przy wykorzystaniu scenariusza "Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność". Dodatkowo przygotowana została gazetka o prawach ucznia, w całej szkole rozwieszone zostały niebieskie balony – specjalnie, by uczcić święto wszystkich dzieci! Tego dnia również czynny udział w świętowaniu praw dziecka wziął radiowęzeł, uświetniając przerwy muzyką o tej tematyce.

    Apel profilaktyczny #NIEDLAHEJTU przygotował zespół specjalistów naszej szkoły.
    Uczniowie dowiedzieli się, czym różni się hejt od opinii, poznali konsekwencje prawne oraz zdobyli wiedzę na temat tego, w jaki sposób walczyć z hejtem. Gościem specjalnym był Pan Kuba Jurzyk, który opowiedział uczniom jak wygląda odbiór hejtu z perspektywy artysty. Celem apelu było uświadomienie uczniom jak bezpiecznie i świadomie wykorzystywać technologie informatyczno-komunikacyjne oraz wyrażać swoją opinię w sieci. Podczas apelu został ogłoszony konkurs dla uczniów klas 4-7 dotyczący omawianej tematyki. Zwycięzcami konkursu zostały klasy 4s i 5s.

    Dzień Bezpiecznego Internetu zorganizowany przez nauczycieli informatyki.
    W tym roku podczas DBI szczególną uwagę zwróciliśmy uczniom na dane osobowe i ich ochronę w Interencie. W miesiącu lutym, podjęliśmy szereg działań i inicjatyw mających na celu promocję kultury szacunku w sieci. We wszystkich klasach w ramach zajęć informatyki przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Podczas tych zajęć powstało wiele ciekawych prac: komiksy, memy, animacje w Scratch-u, chmury wyrazowe, Zasady Bezpiecznego Korzystania z Internetu.

    Dzień Ochrony Danych Osobowych
    28 stycznia obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w grze korytarzowej, podczas której dowiedzieli się, czym są dane osobowe oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby je chronić. Ponadto, młodzież szkolna, miała możliwość pokazania swojej kreatywności w dwóch kategoriach: przygotowania plakatu lub memu na temat ochrony danych osobowych. Uczniowie rozwiązywali również różne łamigłówki, rebusy, krzyżówki promujące wśród dzieci zasady ochrony danych osobowych. Wzięli udział w grze kahoot "Bezpieczne korzystanie ze sprzętu mobilnego".

    Dzieci z klas 1-3 podczas zajęć na świetlicy poznały bajki "Dzieciaka i Loco przygody w sieci". Postaci z bajki mają za zadanie uczyć najmłodszych użytkowników Internetu, jak w świadomy i bezpieczny sposób powinni korzystać z dobrodziejstw nowych technologii, w obrazowy sposób pokazują, jakie mogą być konsekwencje nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań w sieci. Zostały one zrealizowane w ramach projektu System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa.