• REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 W WARSZAWIE


    Prawa i obowiązki ucznia. 


    Uczniowie mają prawo do:

    •właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, 
    •poszanowania swojej godności i dobrego imienia, 
    •rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce, 
    •rozwijania zdolności i zainteresowań, 
    •otrzymania pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów szkolnych, 
    •wsparcia finansowego w trudnych sytuacjach życiowych (w miarę posiadanych przez szkołę środków), •korzystania z zajęć wyrównujących szanse edukacyjne, reedukacyjnych i logopedycznych (organizowanych przez szkołę w miarę posiadanych możliwości), 
    •zapoznania się ze Statutem Szkoły i stałego do niego dostępu, 
    •korzystania ze wszystkich form rozrywek organizowanych przez szkołę tj. wycieczek, zabaw, koncertów, zajęć dodatkowych. 
    •organizowania zabaw i innych imprez klasowych, po ich uzgodnieniu z wychowawcą i pod jego opieką.

    Uczniowie mają obowiązek:

    •przestrzegania regulaminów szkolnych, 
    •nie narażania własnego życia i zdrowia, 
    •przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych, 
    •stosowania się do zasad kultury współżycia wobec nauczycieli, pracowników, kolegów i innych osób, 
    •godnego reprezentowania ( kulturalnego zachowania) podczas wyjść i wycieczek szkolnych,
    •dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd, 
    •kulturalnego zachowywania się,
    •dbania o kulturę języka.

    Uczniom zabrania się:

    •bójek, stosowania przemocy, 
    •używania wulgaryzmów,
    •przynoszenia do szkoły papierosów, alkoholu i substancji psychoaktywnych,
    •palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania substancji psychoaktywnych (środków odurzających),
    •przynoszenia, posiadania na terenie szkoły przedmiotów, które zagrażają życiu lub zdrowiu, 
    •używania na terenie szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.


    Samorząd Uczniowski 

    1. Uczniowie mają prawo do: 
    •uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego, 
    •demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli. 
    2. Uczniowie mają obowiązek: 
    •traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne, 
    •respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby swoich funkcji. 


    Lekcja

    1. Uczniowie mają prawo do:
     •znajomości celów i zadań lekcyjnych, jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji oraz uzyskiwania informacji zwrotnej o postępach w nauce, 
    •pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności, 
    •korzystania ze sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w procesie lekcyjnym 
    •informacji o zmianach w organizacji zajęć (zastępstwa, zamiany sal).

    2. Uczniowie mają obowiązek: 
    •punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
     •aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych, 
    •uzupełniania braków wynikających z absencji (termin nadrobienia zaległości uzgodniony z nauczycielem w zależności od czasu nieobecności), 
    •zapoznania się ze zmianami w organizacji zajęć, 
    •przestrzegania norm zawartych w Wewnątrzszkolnych  Zasadach Oceniania oraz w Regulaminie Oceniania 
    Zachowania Uczniów.


    Sala lekcyjna 

    1. Uczniowie mają prawo: 
    •udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą, 
    •kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę. 

    2. Uczniowie mają obowiązek: 
    •pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku, 
    •dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe, 
    •niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych, 
    •pełnienia dyżurów według rozkładu uzgodnionego z wychowawcą (w przypadku pozostawienia nieporządku w klasie, sprzątnięcie spoczywa na dyżurnych klasy, która wcześniej miała tam lekcje).


     Odpoczynek 

    1. Uczniowie mają prawo: 
    •do odpoczynku podczas przerw, 
    •pomocy ze strony nauczyciela dyżurującego w czasie przerwy w rozwiązaniu powstałego konfliktu.

     2. Uczniowie mają obowiązek: 
    •przestrzegania zasad bezpiecznego wypoczynku i zabawy w czasie przerw, 
    •dbania o kulturę zachowania –nie można utrudniać wypoczynku innym, 
    •zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia, 
    •prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, 
    •przestrzegania zasady kolejności w czasie korzystania z usług sklepiku szkolnego. 
    •przestrzegania zasady kolejności w czasie korzystania ze stołówki szkolnej.


    Prace domowe 

    1. Uczniowie mają prawo do: 
    •uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości w stopniu trudności zadanej pracy, •ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe. 

    2. Uczniowie mają obowiązek: 
    •starannego i sumiennego odrabiania prac domowych, 
    •oddawania ich w terminach wyznaczonych przez nauczyciela.


    Zeszyt przedmiotowy

     1. Uczniowie mają prawo do: 
    •ukierunkowania przez nauczyciela jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy. 

    2. Uczniowie mają obowiązek: 
    •starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

    Dzienniczek ucznia

    1. Uczeń prowadzi dzienniczek w którym zapisuje ważne informacje.
    2. Uczeń ma obowiązek noszenia dzienniczka w którym odnotowywane są zwolnienia,
    3. Uczeń ma obowiązek okazania nauczycielowi dzienniczka gdy zostanie o to poproszony.


    Zasady dotyczące wyglądu ucznia


    *1. Poprzez „stosowny strój ucznia” rozumie się: strój schludny, czysty, estetyczny, niewyzywający, w stonowanych kolorach
    a) strój galowy dziewczynki:
    biała bluzka, granatowa (nie jeans) lub czarna spódnica, granatowe lub czarne spodnie (nie leginsy, nie jeansy), skromna sukienka granatowa lub czarna – nie mini!
    b) strój galowy chłopcy:
    biała koszula, granatowe (nie jeansy) lub czarne spodnie;
    Ponadto:
    1. zakazuje się jakichkolwiek tatuaży, farbowania włosów;
    2. małe kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach (dotyczy dziewczynek);
    3. uczniowie na terenie szkoły zdejmują nakrycia głowy (czapka, kaptur);
    4. podczas lekcji wychowania fizycznego nie można mieć żadnych przypinanych ozdób, biżuterii (w tym: łańcuszków, bransoletek, pierścionków, zegarków); obowiązują krótko obcięte paznokcie. 
    5. nie dopuszcza się:
    -  spódnic i spodenek o długości powyżej połowy ud;
    -  bluzek odsłaniających pępek;
    -  koszulek na cienkich ramiączkach;
     - ubrań niezakrywających bielizny;
    -  emblematów i napisów sugerujących przynależność do subkultur 
    - farbowania włosów, awangardowych fryzur (jeżeli chłopiec posiada długie włosy, na terenie szkoły są one spięte w „kucyk’;
    -  makijażu, kolorowych paznokci;
    -  ekstrawaganckiej biżuterii;
    -  podczas dyskotek  szkolnych „wyzywającego makijażu” i roznegliżowanych strojów.