foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CERTYFIKATY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO DLA UCZNIÓW ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ WZOROWE ZACHOWANIE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 382 IM. WARSZAWSKICH DZIECI W WARSZAWIE

Podstawa prawna: Art. 90 g. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(z późniejszymi zmianami)

Zasady ogólne
§
1

 Stypendia udzielane są ze środków budżetu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, których wysokość ustalana jest corocznie uchwałą budżetową przez Radę Dzielnicy Ursus.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 382 im. Warszawskich Dzieci w Warszawie.

Przez ucznia rozumie się osoby uczęszczające do szkoły podstawowej, tj. uczniowie klas IV- VIII.

§ 2

Udzielanie stypendiów ma na celu motywowanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce oraz wzorowe zachowanie.

§ 3

Stypendia przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 382 im. Warszawskich Dzieci w Warszawie.

§ 4

Stypendium przyznaje Dyrektor – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach przeznaczonych na ten cel środków zapewnionych przez organ prowadzący na dany rok budżetowy.

Wysokość stypendium ustala Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

§ 5

1. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej po I półroczu (po podjęciu uchwały w sprawie klasyfikacji) zostają przyznane stypendia za wyniki w nauce oraz za wzorowe zachowanie na podstawie protokołu klasyfikacyjnego.

2. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej po II półroczu (po podjęciu uchwały w sprawie klasyfikacji) zostają przyznane stypendia za wyniki w nauce oraz za wzorowe zachowanie na podstawie protokołu klasyfikacyjnego.

 

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW

§ 6

Stypendium może być przyznane za wyniki w nauce dla uczniów:

  • IV-VI, którzy po danym semestrze osiągnęli średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 5,3 i wzorową ocenę z zachowania;
  • VII-VIII, którzy po danym semestrze osiągnęli średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania.

W danym roku szkolnym uczeń może otrzymać stypendium dwa razy - tzn. za wyniki w nauce w I i II półroczu.

§ 7

Lista uczniów, którym przyznano stypendium powinna być przedstawiana uczniom i rodzicom.

Regulamin obowiązuje z dniem przyjęcia go przez Radę Pedagogiczną.

Decyzja dyrektora o przyznaniu stypendium jest ostateczna.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie