foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CERTYFIKATY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO, ZASIŁKU SZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 382 IM. WARSZAWSKICH DZIECI W WARSZAWIE

Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku rozdział  8A.

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

           1) stypendium szkolne;
           2) zasiłek szkolny.

5. Stypendia szkolne, zasiłki szkolne i inne formy pomocy socjalnej przyznaje Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Stypendium szkolne

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

   a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

   b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), tj. 528 zł.

4. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 16 września rokuszkolnego 2019/2020 u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.

6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego nie może być złożony po upływie terminu.

Zasiłek szkolny

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł.

4. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie