foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 

  • Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
  • Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 382 w Warszawie.

  • Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie, co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła Podstawowa Nr 382 nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

  • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

  • Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

  • Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

  • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 382

 

Ustawa RODO

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE

 

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie