foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt "Sięgnij po więcej!"

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie

W naszej szkole rusza projekt "Sięgnij po więcej", w ramach którego powstał Punkt Informacji i Kariery- PIK.W punkcie tym rodzice oraz uczniowie klas VII będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego. Działania te posłużą budowaniu ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej oraz kształtowaniu umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Opis projektu:

  • Całkowita wartość projektu: 4 462 172,50 zł.     
  • Dofinansowanie ze środków europejskich: 3 916 972,50 zł.
  • Okres trwania projektu: 1 grudnia 2019 r. - 31 czerwca 2021 r. 

  • 110  szkół i placówek objętych wsparciem  poprzez utworzenie Punktów Informacji  i Kariery;
  • 40  nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  ukończy studia podyplomowe;
  • 800  uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie

Opis:  

Miasto st. Warszawa  we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim  podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.  Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół  podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach  podstawowych zaplanowano  systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez  utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną  wyposażone  w sprzęt komputerowy,  pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W  celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół  podstawowych, rodziców i nauczycieli.

O projekcie przeczytać można również tutaj:

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21916-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach  

Koordynatorem projektu w szkole jest pani Katarzyna Kozaczek-Łupińska: szkolny koordynator doradztwa zawodowego.

 

Regulamin projektu

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie